آزمایشات

Stone

نام های مشابه
سنگ ادراري و كيسه صفرا
نوع نمونه
Stone
حجم نمونه
کل سنگ دفع شده
نگهداری نمونه
RT
حمل و نقل نمونه
R.T
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND