آزمایشات

Microalbumin

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
24h-U-Microalb.(R)
نوع نمونه
RU/24hU
حجم نمونه
1
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30d