آزمایشات

Mono Test

کد آزمایش
119
نام روش اندازه گیری
Agglutination
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
کمترین حجم نمونه
زنجيره سرد
نگهداری نمونه
2-8 '
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h