آزمایشات

Mumps ~

نام های مشابه
Mumps
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m