آزمایشات

MycoPlasma - IgG/M

نام های مشابه
مايكوپلاسما- IgG
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
20-
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m