آزمایشات

Sickle- Prep.

نام روش اندازه گیری
Direct Microscopy
نام های مشابه
سيكل پرپ
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA)
حجم نمونه
1-2
نگهداری نمونه
2-8'
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h